قالب شعری چهار پاره

حجم فایل : 1.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 27
بنام خدا
قالب شعری : چهار پاره
محمد جواد محبت : شاعر معاصر/آثار:رگبار کلمات/کوچه باغ صبح/با بال این پرنده سفر کن با بهاری که می رسد از راه: 1 ـ زندگی پرداز : در حالی که به زندگی می پرداخت / آسمان مثل یک تبسم شد : تشبیه / تبسم : لبخند زندگی پرداز , روشن , گرم , تبسم : مراعات النظیر
معنی : همراه با روشنی و گرمی و سرگرم بودن به زندگی آسمان همانند لبخندی دلنشین و با محبت روشن و صاف شد و امید به زندگی را در دل ها زنده کرد . 2 ـ دلسردی : یأس و نا امیدی / از نظر گم شد : از ما مقابل چشمان ما دور شد 3 ـ چشم جوانه ای باز شد : کنایه از شکفته شدن جوانه , صنعت تشخیص 4 ـ بین واژگان (درخت , شکوفه , خندیدن , بهار) صنعت مراعات النظیر / خندیدن شکوفه : صنعت تشخیص , منظور باز شدن شکوفه / کتاب : منظور جهان
معنی : شکوفه ی درخت همانند لبخندی باز شد و دوباره بهار جهان را زیبا کرد . 5 ـ بین واژگان (بهار , سبز , تازه , بهاری ) مراعات النظیر / بهاری شو : همانند بهار رفتارت را از نو تغییر بده 6 ـ مصرع اول و دوم صنعت ادبی تشبیه دارد که مشبه [تو] از هر دو تشبیه حذف شده است . 7 ـ زندگی بر تو می زند لبخند : صنعت تشخیص 8 ـ در دنیا بهترین چیز مناجات کردن و عبادت کردن خداوند است. راه تشخیص نهاد : برای تشخیص نهاد در جمله از فعل جمله دو کلمه ی پرسشی چه کسی
را سوال می کنیم.
چه چیزی مانند : بهاران فصل روییدن و شکوفه زدن است .

چه چیزی فصل روییدن و شکوفه زدن است؟ بهاران (نهاد) نکات مهم :
1 ـ گاهی نهاد یک کلمه است و گاهی گروهی از کلمات است که به آن (گروه نهادی) می گوییم.
کتاب پر رمز و راز آفرینش و شگفتی های طبیعت پراز درس ها و اندرزهاست
2 ـ گاهی در طی یک جمله نهاد حذف می شود که برای تشخیص آن به فعل جمله مراجعه می کنیم و از شناسه ی فعل برای یافتن نهاد استفاده می کنیم که به آن «نهاد پیوسته» می گوییم این دوره را با تامل و بصیرت همراه کنیم (ما) همراه کنیم. ( ما )همراه کنیم نهاد پیوسته  
نکته ی دوم :
مراعات النظیر :
هرگاه در یک بیت شعری ،کلماتی قرار بگیرد که از نظـر جهاتـی مثـل جنس،نوع،مکان،زمان،موضوع و .... با یکدیگر رابطه داشته باشند و دیگر کلمه های آن مجموعه را به ذهن بیاورد صنعت ادبی مراعات النظیر شکل گرفته است.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
بین کلمات « ابر، باد ، مه ، خورشید ، فلک » رابطه وجود دارد وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ی ما را ز ما کردی جدا
مابین کلمات « وحی ، موسی ، خدا ، بنده » رابطه وجود دارد.
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد ش  
نکات :
1 ـ آرایه ی مراعات النظیر د...